norma

Consideracions sobre la norma

La paraula norma presenta diferents accepcions. Entre elles en destaquem dues: per una banda la que refereix norma a una regla, a un principi o base (en relació a llei, prescripció, estatut,…), a disciplina; per una altra banda norma remet a un model al que s’ajusta una fabricació. Per tant, la referència a norma ens remet a prescripcions i a model. Tenint en compte això, la norma és percebuda com a protectora en quant sosté els subjectes alhora que també es percep com a restrictiva, en quant recorda al subjecte els seus límits.

Podríem dir, doncs, que la norma assenyala tant allò permès com allò prohibit, ressaltant allò que serà objecte d’aprovació i distingit el que serà objecte de sanció. Des d’aquesta perspectiva desperta en cada subjecte un sentiment d’ambigüitat: la norma es busca en certs moments per a que protegeixi i, simultàniament, és el·ludida; és desitjada però no evita que es renegui de la seva presència en els moments en els que el subjecte voldria que no existissin límits als seus impulsos.

A més d’aquest important aspecte cal esmentar que en la realitat institucional la norma deixa espais de llibertat per als subjectes. Espais que són susceptibles d’interpretació, acció, creació i invenció. El reconeixement de la seva existència i l’ús que se’n faci d’aquests espais determina la situació institucional. En aquest ordre es proposa que la norma aparegui com quelcom que permet exploracions, trajectes diferents i diversitat de lectures en quant a l’ús normatiu. És l’agent de l’educació el que reconeix aquests espais i els utilitza per a portar a terme diferents accions que formen part de les pràctiques professionals. La norma, doncs, ha de permetre la innovació i promoure la capacitat d’invenció. No ens referim a un “laissez faire” sinó a l’intent de no convertir el cos normatiu del Centre en el tancament a tota iniciativa, a no intentar reglamentar tots els espais i tots els temps que conformen la dinàmica residencial.

 

La inquiertud al servicio de la educación. La residencia infantil

Norai y sus apuestas pedagógicas, EQUIPO NORAI (Gedisa)

 

Anuncis